Prorówanie wersji GeoStar 6i /7i /8i

Pole tekstowe: WYKAZ DOSTĘPNYCH OPCJI PAKIETÓW GEOSTAR 7/8
w wersji geologiczno - inżynierskiej (i)

Funkcja

Występuje w wersjach

Small Business

Standard

Professional

Utlimate

OGÓLNE

Baza danych

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Uniwersalna karta otworu

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Sondowanie dynamiczne

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Przekroje geologiczne

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Sonda cylindryczna

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Karta studni/piezometru

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Geotermia

8

nie

nie

Tylko wprowadzanie do bazy

Baza + karta + przekroje

Sondowanie dylatometryczne

7/8

nie

nie

nie

tak

Laboratoria – wg starej normy polskiej

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Pełne laboratoria badań gruntów wg ISO do 400 parametrów

7/8

nie

nie

nie

tak

Przeglądarka i tworzenie raportów z wybranych tabel bazy danych

7/8

-

tak

tak

tak

Uniwersalna karta otworu 2 łącząca możliwości łączenia dowolnych kart (klasyczna z możliwością dodania kolumny sondowań CPT, dynamicznych, studni)

7/8

-

tak

tak

tak

DataExpert - Narzędzie do operacji SQL-owych na bazie

7/8

-

Nie

 * Wersja podstawowa*

** Wersja zaawansowana

Łączność z programem GeoPlan

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Łączność i wymiana danych z programem do sondy statycznej CPT-Star

6/7/8

nie

częściowo

tak

tak

Wysyłanie rysunków i danych wprost z programu emailem

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Maksymalna głębokość otworu

wszystkie

15 m

50 m

3000 m

3000 m

Ilość otworów w jednym temacie

(opracowaniu)

wszystkie

Maks. 25

Max 150

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Maksymalny format przekroju

wszystkie

 

290 x 630

(1.5 x A3)

421 x 1060

(2 x A2)

Praktycznie bez ograniczeń

Praktycznie bez ograniczeń

Maksymalna ilość otworów na przekroju

wszystkie

6

100

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Możliwość wprowadzania otworów do bazy danych po kilometrażu (obiekty liniowe)

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Możliwość wczytywania i zachowania w bazie danych dowolnych wykresów z plików i prezentacja ich na karcie otworu

 

7/8

 

nie

 

nie

 

tak

 

 

tak

 

Możliwość dostawiania sondowań dynamicznych i SLVT na przekroje

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Możliwość wczytywania linii niwelety i morfologii terenu na przekroje

6/7/8

nie

nie

tak

tak

Korekta wczytywanego przekroju po zmianie położenia otworu (nie zawsze jest możliwa)

6/7/8

nie

nie

Tak (rzutowany

i po kilometrażu)

Tak (rzutowany

i po kilometrażu)

Zachowywanie/wczytywanie gotowych przekrojów do plików

6/7/8

Plik

tak

tak

tak

Zachowywanie/wczytywanie gotowych przekrojów do bazy danych

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Wybór normy klasyfikacji gruntów – wspólnej dla wszystkich otworów tematu (opracowania)

PN-B-02480:1986

PN-EN ISO 14688-2:2006

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Możliwość klasyfikacji gruntów jednocześnie wg dwóch norm

PN-B-02480:1986

PN-EN ISO 14688-2:2006

7/8

nie

tak

tak

tak

Eksport do pilików tekstowych i Excel

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Kopiowanie rysunków do innych programów

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Zawarta przeglądarka dokumentów z możliwością przekazywania klientom

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Kopiowanie otworów pomiędzy tematami

6/7/8

tak

tak

tak

tak

Możliwość utworzenia kilka przekrojów na jednym arkuszu

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Możliwość równoległej pracy w różnych układach geodezyjnych (1942, 1965, 1992, 2000, geograficzny kątowy, inny)

7/8

nie

nie

tak

tak

Układy wysokościowe (Kronsztad 60, Kronsztad 86, Amsterdam)

8

nie

nie

tak

tak

Grupowanie warstw i liczenie miąższości (zasobów) zgrupowanych warstw

7/8

nie

nie

tak

tak

Tworzenie przekrojów do obliczeń stateczności skarp – opcja materiały (do programu GeoSlope)

7/8

nie

nie

tak

tak

Profile użytkownika. Możliwość zmiany bazy danych i konfiguracji programu „w locie” poprzez zmianę profilu

7/8

nie

tak

tak

tak

Profile drukarek

6/7/8

nie

nie

tak

tak

Tryb pracy korporacja

7/8

nie

nie

tak

tak

Możliwość archiwizacji całego profilu konfiguracji z kompletem danych (baza danych przekroje, ustawienia) z możliwością prostego wczytania na innym komputerze

7/8

nie

tak

tak

tak

Własny zapis dokumentów do PDF

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Listy załączników dokumentacji – tworzenie i automatyczne drukowanie/Zapis do jednego pliku PDF dokumentów wg listy. Istnieje możliwość łączenia w ramach załącznika kilku płytkich otworów na jednym dokumencie. Możliwość zachowywania list

6/7/8

Wersja 6 w ograniczonym zakresie

nie

nie

nie

tak

Skórki - zmiana wyglądu i kolorystyki okien 

7/8

tak

tak

tak

tak

BAZA DANYCH

Baza danych – możliwość zmiany kolejności kolumn w arkuszu wprowadzania litologii (tylko GeoStar7/8)

7/8

tak

tak

tak

tak

Baza danych – Własne słowniki archiwów, instytucji i miejscowości

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Baza danych – wybór przeglądanych kolumn w liście otworów (tylko GeoStar 7/8)

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

z możliwością zapisu wielu konfiguracji

Baza danych – możliwość drukowania listy otworów wraz wybranymi parametrami

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

 

Baza danych – możliwość szybkiego kopiowania parametrów z otworu do otworu z wyborem listy otworów i listy parametrów do skopiowania

7/8

 

 

 

 

Baza danych – możliwość manualnej edycji symboli w trybie tekstu formatowanego (podkreślenia)

7/8

tak

tak

tak

tak

Baza danych – możliwość pracy z niezależna dodatkową bazą danych słowników dla wszystkich użytkowników różnych baz GeoStar pracujących w sieci

7/8

nie

nie

tak

tak

Baza danych - Alternatywne wprowadzanie głębokości spągami warstw

7/8

tak

tak

tak

tak

Baza danych wyszukiwania otworów o określonych cechach litologicznych np. otwory z piaskiem drobnym - kreator sql

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Baza danych – sortowanie listy otworów po zadanym kryterium (np. rzędna, głębokość, rok lub współrzędne)

6/7/8

W wersji 7/8 zawansowane

Nie

Tak

Tak

Tak

Baza danych – weryfikacja i wyszukiwanie otworów z błędnie wyprowadzonymi współrzędnymi

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Zaznaczanie na liście otworów z badaniami CPT i sondowaniami dynamicznymi

7/8

nie

tak

tak

tak

Baza danych – Statystyka

7/8

Nie

Nie

Nie

Tak

 

Baza danych Kopiowanie całych otworów, warstw litologicznych

6/7/8

Nie

Tak

Tak

Tak

Możliwość wielokrotnego znalezienia i zastąpienia tekstu pola bazy danych w wielu otworach

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Możliwość filtrowania listy otworów przy pomocy kreatora SQL (np. pokaż tylko otwory zwierające torfy)

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Przelicznie współrzędnych miedzy układami układami kątowymi i 1992 oraz 2000

8

Nie

Nie

tak

Tak

Przelicznie współrzędnych miedzy układami układami kątowymi i  1942 oraz 1965

8

nie

nie

nie

Tak

Przelicznie współrzędnych miedzy układami układam UTM a pozostałymi

8

-

nie

nie

Tak

Wprowadzanie danych zabudowy otworów dla celów geotermii płytkiej

8

-

nie

tak

tak

Możliwość policzenia innych parametrów na podstawie Qc (np. sonda Panda)

7/8

tak

tak

tak

tak

PRZEKROJE GEOLOGICZNE

Wczytywanie listy otworów/zachowywanie do pliku listy otworów tworzących przekrój

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Wczytywanie listy otworów/zachowywanie do pliku listy otworów tworzących przekrój do wydrukowania lub zachowania do PDF

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Przekroje – możliwość szrafurowania warstwy litologicznej pod kątem

6/7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Przekroje – możliwość szrafurowania warstw wzdłuż dowolnie zadanej krzywej

6/7/8

Nie

Nie

Nie

Tak dla wersji HS

Tak

 

Przekroje – możliwość wyboru i opisywania otworu po nazwie drugiej lub archiwalnej

7/8

Nie

Nie

tak

tak

Przekroje – możliwość wyświetlania współrzędnych punktów/kąta i długości linii podczas tworzenia obiektów

6/7/8

Nie

Tak

Tak

Tak

Przekroje – możliwość automatycznej korekty- naprawy po zmianie nazw otworów

7/8

Nie

Nie

tak

Tak

Przekroje skalowanie oraz ustawianie zbiorowo właściwości sondowań statycznych CPT

7/8

Nie

Tak

Tak

Tak

Usprawniony eksport przekrojów DXF do AutoCad poprzez zmianę typu obiektów i optymalizacje rysunku

7/8

nie

nie

nie

tak

 

Export Przekrojów do DXF

7/8

nie

tak

tak

tak

Możliwość zapisu przekroju do bazy XML

8

-

tak

tak

tak

Możliwość odtworzenia przekroju po zmianie nazwy otworu

7/8

nie

nie

tak

tak

Możliwość zapisu przekrojów do bazy danych z kompresją

8

nie

nie

tak

tak

Wstawianie rysunku zabudowy otworu do celów geotermii płytkiej

8

nie

nie

tak

tak

Wstawianie wykresów użytkownika z zakładki wykresy

8

-

nie

tak

tak

Wstawianie wykresu dylatometru

8

-

nie

tak

tak

KARTY OTAWORU

Karta Uniwersalna 2 Możliwość dowolnego bez ograniczeń układu kolumn. Możliwość łączenia wszelkich badań, piezometrów i studni, sondowań dynamicznych i CPT na jednej karcie otworu

7/8

-

tak

tak

tak

Karta Uniwersalna 1

6/7/8

Tak

Tak

Tak

Tak

Karta Uniwersalna 1/2 – możliwość wyboru i opisywania otworu zamiast nazwy głównej także nazwy drugiej

6/7/8

Nie

Tak

Tak

Tak

Karta Uniwersalna 2– możliwość wyboru i opisywania otworu zamiast nazwy głównej także nazwy archiwalnej

Nie

Nie

Nie

GeoStar 7 Tak

GeoStar 6 - nie

 

 

GeoStar 7 tak

GeoStar 6 - nie

 

Karta sondowania dynamicznego

 

Tak

Tak

Tak

Tak

Karta studni i piezometru

 

Nie

Tak

Tak

Tak

Rysunek zabudowy otworów dla geotermii płytkiej

8

-

Nie

Nie

Tak

Filtrowanie otworów zawierających badania CPT lub sondowania dynamiczne z możliwością ukrywania pozostałych

7/8

nie

nie

tak

tak

Tworzenie na bieżąco i drukowanie całej listy kart pojedynczych otworów lub zapis listy kart otworów do jednego dokumentu PDF bez możliwości zachowania szablonu listy.

7/8

nie

nie

tak

tak

Listy załączników dokumentacji – tworzenie i automatyczne numerowania i drukowanie/Zapis do jednego pliku PDF dokumentów wg listy. Istnieje możliwość łączenia w ramach załącznika kilku płytkich otworów na jednym dokumencie. Możliwość zachowywania szablonów i numeracji list

7/8

nie

nie

tnie

tak

Karta Uniwersalna 2 – Możliwość filtrowania listy otworów przy pomocy kreatora SQL (np. pokaż tylko otwory zwierające torfy) – tylko GeoStar 7

7/8

Nie

Nie

Tak

Tak

Karta Uniwersalna 2 – Możliwość manualnego myszką dodawania/usuwania oraz zmieniania szerokości i kolejności kolumn ) – tylko GeoStar 7

7/8

Nie

Tak

Tak

Tak

Możliwość wstawiania na rysunek karty obiektów zawierających wartość dowolnego pola danych z bazy

8

-

Nie

Tak

Tak

Dodawanie warstwy rysunku tworzonej wg szablonu użytkownika

8

-

Nie

Tak

Tak

IMPORTY EKSPORTY I RAPORTY

Export/import otworów na inny komputer poprzez pliki GDB

6/7/8

maks. 15 otworów

tak

tak

tak

Export/import otworów na inny komputer w formacie XML

7/8

nie

tak

tak

tak

Eksport listy otworów ograniczonej zakresem współrzędnych lub granicami dowolnego obszaru zadanego wierzchołkami (tylko GeoStar 7)

 

7/8

 

nie

 

tak

 

Tylko do plików XML

Do plików GDB (GeoStar) oraz XML

Możliwość wykonywania operacji i zapytań SQL-owych na bazie danych także przy eksporcie (np. eksportuj otwory zawierające torf)

7/8

nie

nie

nie

tak

Import danych ogólnych otworu z plików CSV

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Import danych ogólnych otworu z plików XLS

7/8

nie

tak

tak

tak

Import danych ogólnych otworu z plików Shape/dbf

7/8

nie

nie

tak

tak

Eksport danych ogólnych otworu do plików Shape

7/8

nie

nie

tak

tak

Import danych z GeoStar 3

6/7/8

nie

nie

tak

tak

Export dowolnych pól wybranych tabel do formatu tekstowego CSV

6/7/8

nie

tak

tak

tak

Możliwość tworzenia raportów z bazy danych z wybranych tabel i pól

7/8

nie

nie

 tak

7 tak

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: jako wersje 6/7 oznaczono GeoStar 6/7

Legenda kolorów:

Tylko w wersji GeoStar 7 lub 8

Tylko w wersji GeoStar 8

 

* Wersja podstawowa – tylko przeglądanie

** Wersja zaawansowana – przeglądanie i możliwość zmiany


Różnice pomiędzy wersjami dla geologii inżynierskiej opisano w pliku do pobrania - Geostar.pdf


menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.